getIdentifyMethod:function(e

 \u4e00\u3001\u4e0d\u8981\u8d4c\u5929\u610f\uff0c\u4e0d\u8981\u731c\u4eba\u5fc3\uff0c\u5929\u610f\u8d4c\u4e0d\u8d77\uff0c\u4eba\u5fc3\u731c\u4e0d\u900f\u3002\u4e07\u5343\u4e0d\u89e3\u7ec8\u4e0d\u89e3\uff0c\u4eba\u751f\u5feb\u4e50\u6709\u51e0\u4f55\uff1f\u4eba\u751f\u6ca1\u6709\u5b8c\u7f8e\uff0c\u4e0d\u8981\u6d3b\u5f97\u592a\u7d2f\u3002\u53ea\u8981\u575a\u5b9a\u8d70\u597d\u81ea\u5df1\u7684\u8def\u5c31\u591f\u4e86\u3002\u4e8c\u3001\u5343\u5e74\u7b49\u5f85\uff0c\u5343\u5e74\u76f8\u601d\uff0c\u5343\u5e74\u7737\u604b\uff0c\u4ecd\u662f\u4f60\u7684\u7709\u95f4\uff0c\u4eca\u751f \u6211\u5728\u4f60\u7684\u964c\u8def\u4e2d\u3002\u7ea2\u5c18\u70df\u96e8\uff0c\u6726\u80e7\u60c5 \u7231\uff0c\u8dcc\u843d\u7684\u4ecd\u662f\u65e0\u5fc3\u7684\u6f02\u6cca\u3002\u5b64\u5e06\u6f02\u6d41\uff0c\u88c5\u6ee1\u75b2\u60eb\u548c\u5fe7\u6101\u3002\u4e00\u676f\u76f8\u601d \u9152\uff0c\u6f02\u8fc7\u6625\u590f\u79cb\u51ac\uff0c\u4f9d\u7136\u770b\u4e0d\u5230\u4f60\u76f8\u7ea6\u7684\u76f8\u601d\u6e21\u53e3\u3002\u4e09\u3001\u60f3\u8981\u6210\u529f\u7684\u4eba\uff0c\u90fd\u5fc5\u987b\u61c2\u5f97\u77e5\u9053\u5982\u4f55\u5c06\u522b\u4eba\u5bf9\u81ea\u5df1\u7684\u6298\u78e8\uff0c\u8f6c\u5316\u6210\u4e00\u79cd\u8ba9\u81ea\u5df1\u514b\u670d\u632b\u6298\u7684\u78e8\u7ec3\uff0c\u8fd9\u6837\u7684\u78e8\u7ec3\u8ba9\u672a\u6210\u529f\u7684\u4eba\u6210\u957f\u3001\u8301\u58ee\u3002\u77e5\u96be\u800c\u4e0a\u5f80\u5f80\u662f\u6210\u957f\u7684\u6700\u597d\u624b\u6bb5\u3002\u665a\u5b89\u3002

 \u56db\u3001 \u6068\u4e00\u4e2a\u4eba\u8ddf\u7231\u4e00\u4e2a\u4eba\u4e00\u6837\uff0c\u5b81\u53ef\u5c4f\u853d\u5173\u4e8e\u5979\u7684\u4e00\u5207\u6d88\u606f\uff0c\u4e5f\u4e0d\u60f3\u770b\u5230\u5979\u8eab\u8fb9\u7ad9\u7740\u53e6\u4e00\u4e2a\u4eba\uff0c\u800c\u5fd8\u8bb0\u6700\u597d\u7684\u65b9\u6cd5\u662f\u4e0d\u65ad\u5730\u52aa\u529b\uff0c\u627e\u66f4\u597d\u7684\u4eba\uff0c\u8ba9\u5979\u540e\u6094\u83ab\u53ca\u3002\u4e94\u3001\u65f6\u95f4\u771f\u5982\u6d41\u6c34\uff0c\u4e0d\u505c\u6b47\u5730\u6d41\u53bb\uff0c\u4e0d\u53ef\u4ee5\u62fe\u53d6\u4e5f\u4e0d\u4f1a\u4e3a\u4f60\u505c\u6ede\u4e0d\u524d\u3002\u4eba\u751f\u4e5f\u662f\u5982\u6b64\u7684\uff0c\u5931\u53bb\u4e86\u5c31\u662f\u4e0d\u4f1a\u518d\u6765\uff0c\u9752\u6625\u5e74\u5c11\u4e0d\u4f1a\u91cd\u56de\u3002\u4f46\u5982\u679c\u4eba\u751f\u53ea\u6709\u521d\u76f8\u89c1\uff0c\u4f60\u4e48\u5c31\u662f\u4e0d\u4f1a\u6709\u7231\u60c5\u7684\u4e94\u5473\u6742\u9648\uff0c\u4e5f\u4e0d\u80fd\u54c1\u5c1d\u76f8\u805a\u7684\u6b22\u7b11\u4e0e\u79bb\u522b\u7684\u82e6\u6cea\u3002\u516d\u3001 \u5403\u82e6\u4e0d\u662f\u4e3a\u4e86\u80dc\u8fc7\u522b\u4eba\uff0c\u800c\u662f\u4e3a\u4e86\u8fce\u5411\u751f\u547d\u7684\u771f\u5b9e\u9762\u8c8c\uff0c\u56e0\u4e3a\u5728\u82e6\u96be\u4e2d\uff0c\u751f\u547d\u6ca1\u6709\u4efb\u4f55\u906e\u853d\uff0c\u53ef\u4ee5\u5c55\u793a\u5176\u6df1\u5ea6\u3001\u5e7f\u5ea6\u4e0e\u9ad8\u5ea6\u3002

 \u4e03\u3001\u5bf9\u751f\u547d\u800c\u8a00\uff0c\u63a5\u7eb3\u624d\u662f\u6700\u597d\u7684\u6e29\u67d4\uff0c\u4e0d\u8bba\u662f\u63a5\u7eb3\u4e00\u4e2a\u4eba\u7684\u51fa\u73b0\uff0c\u8fd8\u662f\uff0c\u63a5\u7eb3\u4e00\u4e2a\u4eba\u7684\u4ece\u6b64\u4e0d\u89c1\u3002\u516b\u3001\u7231\uff0c\u662f\u8fd9\u4e2a\u4e16\u754c\u4e0a\u6700\u6e29\u67d4\u3001\u7f8e\u597d\u7684\u4e1c\u897f\u3002\u5f18\u4e00\u6cd5\u5e08\u8bf4\uff1a\u201c\u7231\uff0c\u5c31\u662f\u6148\u60b2\uff01\u201d\u6700\u597d\u7684\u7231\uff0c\u662f\u4e00\u79cd\u6148\u60b2\u7684\u8654\u8bda\u4f9b\u517b\u3002\u4e5d\u3001\u5bb6\u5ead\u5728\u548c\u6c14\u4e2d\u5706\u6ee1\u5e78\u798f\uff0c\u670b\u53cb\u5728\u771f\u8bda\u4e2d\u5706\u6ee1\u9053\u4e49\uff1b\u751f\u547d\u5728\u5584\u826f\u4e2d\u5706\u6ee1\u4eba\u6027\uff0c\u4fee\u884c\u5728\u798f\u6167\u4e2d\u5706\u6ee1\u83e9\u63d0\u3002 \u2014\u2014\u6602\u6c5f\u624e\u897f\u4ec1\u6ce2\u5207

 \u5341\u3001\u4f60\u6240\u8c13\u7684\u503c\u5f97\uff0c\u56de\u5934\u770b\u770b\u5168\u662f\u6d3b\u8be5\u3002\u5341\u4e00\u3001\u5f53\u4f60\u80fd\u591f\u5fd8\u8bb0\u4f60\u7684\u8fc7\u53bb\uff0c\u770b\u91cd\u4f60\u7684\u73b0\u5728\uff0c\u4e50\u89c2\u4f60\u7684\u672a\u6765\u65f6\uff0c\u4f60\u5c31\u7ad9\u5728\u4e86\u751f\u6d3b\u7684\u6700\u9ad8\u5904\u3002 \u5f53\u4f60\u660e\u767d\u6210\u529f\u4e0d\u4f1a\u663e\u8d6b\u4f60\uff0c\u5931\u8d25\u4e0d\u4f1a\u51fb\u57ae\u4f60\uff0c\u5e73\u6de1\u4e0d\u4f1a\u6df9\u6ca1\u4f60\u65f6\uff0c\u4f60\u5c31\u7ad9\u5728\u4e86\u751f\u547d\u7684\u6700\u9ad8\u5904\u3002 \u5f53\u4f60\u4fee\u70bc\u5230\u8db3\u4ee5\u5305\u5bb9\u751f\u6d3b\u7684\u4e0d\u5feb\uff0c\u4e13\u6ce8\u4e8e\u81ea\u8eab\u7684\u8d23\u4efb\u800c\u4e0d\u662f\u5229\u76ca\u65f6\uff0c\u4f60\u5c31\u7ad9\u5728\u4e86\u7cbe\u795e\u7684\u6700\u9ad8\u5904\u3002\u5341\u4e8c\u3001\u5176\u5b9e\uff0c\u4f59\u751f\u5e76\u4e0d\u957f\uff0c\u505a\u559c\u6b22\u7684\u4e8b\uff0c\u7231\u4e00\u4e2a\u6b63\u5f53\u597d\u7684\u4eba\uff0c\u51ac\u6709\u98d8\u96ea\uff0c\u590f\u6709\u51c9\u98ce\uff0c\u4ee5\u7f8e\u597d\u7684\u5fc3\u6001\u5bf9\u5f85\u6bcf\u4e00\u5929\uff0c\u5c3d\u91cf\u628a\u9057\u61be\u964d\u5230\u6700\u4f4e\uff0c\u5982\u6b64\u624d\u662f\u4e0d\u8f9c\u8d1f\u81ea\u5df1\u3002

 \u5341\u4e09\u3001\u6211\u66fe\u7ecf\u5929\u771f\u7684\u8ba4\u4e3a\uff0c\u7528\u771f\u5fc3\u5bf9\u4efb\u4f55\u4eba\uff0c\u5c31\u53ef\u4ee5\u5f97\u5230\u771f\u6b63\u7684\u53cb\u60c5\uff0c\u771f\u6b63\u7684\u7231\u60c5\u3002\u540e\u6765\uff0c\u8ba4\u8bc6\u4e86\u4e00\u4e9b\u4eba\uff0c\u7ecf\u5386\u4e86\u4e00\u4e9b\u4e8b\uff0c\u624d\u77e5\u9053\u4e00\u5207\u90fd\u53ea\u662f\u6211\u4ee5\u4e3a\u3002\u5341\u56db\u3001\u56e0\u4e3a\uff0c\u8fd9\u4e16\u4e0a\u603b\u6709\u4eba\u4f1a\u7231\u4e0a\u771f\u5b9e\u7684\u4f60\uff0c\u63a5\u53d7\u4f60\u7684\u5584\u826f\u53ef\u7231\uff0c\u4e5f\u5305\u5bb9\u4f60\u7684\u4efb\u6027\u65e0\u8d56\u3002\u5341\u4e94\u3001\u53ef\u4ee5\u4ece\u4eca\u5f80\u540e\u4e00\u76f4\u505a\u6211\u7684\u670b\u53cb\u5417\uff1f

 \u5341\u516d\u3001\u4eba\u548c\u4eba\u4e4b\u95f4\u4e00\u5b9a\u5b58\u5728\u78c1\u573a\u8fd9\u56de\u4e8b\u513f\uff0c\u6cbf\u7740\u4e09\u89c2\u5411\u5916\u8f90\u5c04\u3002\u6709\u4eba\u8bf4\u4e86\u5343\u53e5\u8fd8\u662f\u62c9\u4e0d\u8fd1\u8ddd\u79bb\uff0c\u6709\u4eba\u5750\u5728\u5bf9\u9762\u4e0d\u8bf4\u8bdd\u4e5f\u4e0d\u5c34\u5c2c\u3002\u4f60\u4e00\u4e2a\u773c\u795e\uff0c\u4ed6\u5927\u6982\u5c31\u61c2\u4e86\u3002\u9891\u7387\u76f8\u4f3c\u7684\u4eba\u987a\u5176\u81ea\u7136\u5c31\u4f1a\u805a\u5728\u4e00\u8d77\uff0c\u78c1\u573a\u4e0d\u5408\u7684\u4eba\u8bb2\u51e0\u53e5\u8bdd\u4e5f\u50cf\u5728\u7ffb\u5c71\u8d8a\u5cad\uff0c\u4f60\u59cb\u7ec8\u5230\u4e0d\u4e86\u3002\u5341\u4e03\u3001\u6709\u4e2a\u53ef\u4ee5\u4f9d\u9760\u7684\u4eba\uff0c\u662f\u4e00\u4ef6\u5e78\u798f\u7684\u4e8b\u60c5\uff0c\u4f46\u4e0d\u8981\u8ba9\u81ea\u5df1\u4ea7\u751f\u4f9d\u8d56\u7684\u5fc3\u7406\uff0c\u8c01\u90fd\u60f3\u8fc7\u7740\u5b89\u9038\u7684\u751f\u6d3b\uff0c\u4f46\u662f\uff0c\u4e0d\u662f\u81ea\u5df1\u771f\u6b63\u62e5\u6709\u7684\uff0c\u6c38\u8fdc\u90fd\u4e0d\u4f1a\u771f\u6b63\u5c5e\u4e8e\u81ea\u5df1\u3002\u5341\u516b\u3001\u8fd9\u4e00\u751f\uff0c\u6211\u4eec\u8ba4\u8bc6\u7684\u4eba\u5f88\u591a\uff0c\u76f8\u77e5\u7684\u5374\u5c11\u4e4b\u6709\u5c11\uff0c\u6709\u4e9b\u4eba\uff0c\u8d70\u7740\u8d70\u7740\u5c31\u8fdb\u4e86\u5fc3\u91cc\uff0c\u6709\u4e9b\u4eba\uff0c\u8d70\u7740\u8d70\u7740\u5c31\u6de1\u51fa\u89c6\u7ebf\u3002

 \u5341\u4e5d\u3001\u806a\u660e\u4eba\u5632\u7b11\u5e78\u798f\u662f\u4e00\u4e2a\u68a6\uff0c\u50bb\u74dc\u5230\u68a6\u4e2d\u53bb\u627e\u5e78\u798f\uff0c\u4e24\u8005\u90fd\u4e0d\u627f\u8ba4\u73b0\u5b9e\u4e2d\u6709\u5e78\u798f\u3002\u770b\u6765\uff0c\u4e00\u4e2a\u4eba\u8981\u83b7\u5f97\u5b9e\u5728\u7684\u5e78\u798f\uff0c\u5c31\u5fc5\u987b\u65e2\u4e0d\u592a\u806a\u660e\uff0c\u4e5f\u4e0d\u592a\u50bb\u3002\u4eba\u4eec\u628a\u8fd9\u79cd\u4ecb\u4e8e\u806a\u660e\u548c\u50bb\u4e4b\u95f4\u7684\u72b6\u6001\u53eb\u4f5c\u751f\u6d3b\u7684\u667a\u6167\u3002\u4e8c\u5341\u3001 \u6211\u4eec\u8bf4\u597d\u4e00\u8d77\u8001\u53bb\u770b\u7ec6\u6c34\u957f\u6d41\uff0c\u5374\u5c06\u6210\u4e3a\u522b\u4eba\u7684\u67d0\u67d0\uff0c\u5728\u5206\u5c94\u7684\u8def\u53e3\uff0c\u4f60\u5728\u5de6\uff0c\u6211\u5728\u53f3\uff0c\u6211\u4eec\u90fd\u5014\u5f3a\u7684\u4e0d\u66fe\u56de\u5934\u3002\u4e8c\u5341\u4e00\u3001\u8bc6\u4eba\u4e0d\u5fc5\u63a2\u5c3d\uff0c\u63a2\u5c3d\u5219\u591a\u6028\u3002\u77e5\u4eba\u4e0d\u5fc5\u8a00\u5c3d\uff0c\u8a00\u5c3d\u5219\u65e0\u53cb\u3002\u656c\u4eba\u4e0d\u5fc5\u5351\u5c3d\uff0c\u5351\u5c3d\u5219\u5c11\u9aa8\u3002\u8ba9\u4eba\u4e0d\u5fc5\u9000\u5c3d\uff0c\u9000\u5c3d\u5219\u8def\u8270\u3002

 \u4e8c\u5341\u4e8c\u3001\u6211\u4eec\u8981\u9762\u5bf9\u7684\u82e6\u96be\u548c\u632b\u6298\u4e0d\u4f1a\u56e0\u4e3a\u6211\u4eec\u906d\u9047\u591f\u591a\u800c\u51cf\u5c11\uff0c\u4e0a\u5929\u4e0d\u4f1a\u56e0\u4e3a\u4f60\u7684\u60b2\u60e8\u800c\u60af\u601c\u4f60\uff0c\u5b83\u53ea\u4f1a\u5b89\u6392\u4e00\u9053\u53c8\u4e00\u9053\u96be\u5173\u6765\u78e8\u70bc\u4f60\u7684\u610f\u5fd7\u3002\u5c31\u50cf\u5510\u50e7\u897f\u5929\u53d6\u7ecf\u4e00\u6837\uff0c\u60f3\u8981\u53d6\u5f97\u771f\u7ecf\uff0c\u5c31\u4e0d\u8981\u6709\u8fd4\u9014\u7684\u5ff5\u60f3\uff0c\u4f60\u9664\u4e86\u7ee7\u7eed\u6b7b\u78d5\u5230\u5e95\uff0c\u6839\u672c\u6ca1\u6709\u5176\u4ed6\u9000\u8def\u3002\u65e9\u5b89\uff0c\u5171\u52c9\uff01\u4e8c\u5341\u4e09\u3001\u5927\u90e8\u5206\u4eba\u5e76\u4e0d\u60f3\u957f\u5927 \u53ea\u662f\u6ca1\u529e\u6cd5\u7ee7\u7eed\u5f53\u4e00\u4e2a\u5c0f\u5b69\u5b50\u4e8c\u5341\u56db\u3001\u4f60\u4f1a\u6000\u7591\u81ea\u5df1\u7684\u9009\u62e9\uff0c\u751a\u81f3\u8d28\u7591\u81ea\u5df1\u7684\u52aa\u529b\uff0c\u4f46\u5982\u679c\u8fd9\u662f\u4f60\u81ea\u5df1\u7684\u9009\u62e9\uff0c\u8bf7\u4e00\u5b9a\u8981\u518d\u575a\u6301\u52aa\u529b\u4e00\u4e0b\u2026

 \u4e8c\u5341\u4e94\u3001\u5982\u679c\u60f3\u8981\u8ba9\u604b\u7231\u957f\u4e45\u7684\u4fdd\u9c9c\uff0c\u90a3\u4e48\u4f60\u4e00\u5b9a\u8981\u61c2\u5f97\u4e00\u4e9b\u604b\u7231\u7684\u6cd5\u5219\u3002\u4e8c\u5341\u516d\u3001\u4eba\u751f\u6700\u9057\u61be\u7684\uff0c\u83ab\u8fc7\u4e8e\uff0c\u8f7b\u6613\u5730\u653e\u5f03\u4e86\u4e0d\u8be5\u653e\u5f03\u7684\uff0c\u56fa\u6267\u5730\u575a\u6301\u4e86\u4e0d\u8be5\u575a\u6301\u7684\u3002\u4e8c\u5341\u4e03\u3001\u7f3a\u4e4f\u7406\u60f3\u7684\u73b0\u5b9e\u4e3b\u4e49\u662f\u6beb\u65e0\u610f\u4e49\u7684\uff0c\u8131\u79bb\u73b0\u5b9e\u7684\u7406\u60f3\u4e3b\u4e49\u662f\u6ca1\u6709\u751f\u547d\u7684\u3002

 \u4e8c\u5341\u516b\u3001\u672a\u6765\u4e00\u5b9a\u4f1a\u5f88\u597d\uff0c\u5373\u4f7f\u73b0\u5728\u6709\u8bf8\u591a\u7684\u4e0d\u5e78\u3002\u7cdf\u7cd5\u7684\u65e5\u5b50\u71ac\u8fc7\u53bb\u4e86\uff0c\u5269\u4e0b\u7684\u5c31\u662f\u597d\u8fd0\u6c14\u3002\u65e9\u5b89\uff01\u4e8c\u5341\u4e5d\u3001\u4e16\u754c\u4e0a\u6700\u60b2\u54c0\u7684\u4e8b\u60c5\u662f\uff1a\u4f60\u6df1\u6df1\u604b\u4e0a\u4e00\u4e2a\u4eba\uff0c\u4f46\u5fc3\u91cc\u6e05\u695a\u5f97\u5f88\uff0c\u4ed6\u4e0d\u53ef\u80fd\u7ed9\u4f60\u540c\u6837\u7684\u56de\u5e94\u3002).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!